Allmänna tjänsteavtalsvillkor

Allmänna villkor för tjänsteavtal

Genom att använda Ecunis webbhotelltjänster, eller andra tjänster som tillhandahålls av Ecuni, godkänner kunden att vara bunden till dessa användarvillkor (”Allmänna villkor”) för tjänsteavtalet (nedan även benämnt “abonnemanget) mellan dig som kund och Ecuni.. Tjänsteavtalets villkor godkände du i samband med att beställde tjänsten och detta är den senaste gällande versionen av villkoren (uppdaterade 2018-05-02). Tjänsten ägs och kontrolleras av Ecuni Aktiebolag. Dessa användarvillkor påverkar dina juridiska rättigheter och skyldigheter. Om du inte accepterar att vara bunden till dessa användarvillkor skall du inte använda våra tjänster och säga upp dina tjänster.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden och Ecuni Aktiebolag (nedan kallat Ecuni) samt i förekommande fall Ecuni underleverantörer eller samarbetspartner, avseende webbhotellsabonnemang, domäntjänster och servertjänster samt därtill hörande tilläggstjänster.
1.2 Abonnent kan vara fysisk person eller juridisk person. För att ingå avtalet måste du som fysisk vara myndig och som juridisk person måste du som ingår avtalet vara behörig att för den juridiska personen ingå avtal.
1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av kunden till ytterligare part såvida ej avtal härom slutits mellan Ecuni och kund.För domännamn och andra tjänster äger Ecuni rätt att välja underleverantör och byta sådan leverantör när Ecuni finner det lämpligt (i vår Integritets- och dataskyddspolicy finns en komplett lista över vilka underleverantörer Ecuni använder). Ecuni äger också rätten att överlåta alla avtal på existerande samarbetspartner eller annan i de fall Ecuni finner det lämpligt för att vidmakthålla en väl fungerande tjänst.
1.4 Ecuni levererar tjänster så snart detta är tekniskt möjligt (om beställning gjorts via kontrollpanel normalt omgående, annars normalt inom ett dygn) och produkter inom fem (5) arbetsdagar

2. Web-, server- och domänabonnemang

2.1 Vilka tjänster som ingår i webbabonnemanget hos Ecuni framgår av separat orderbekräftelse/faktura/tjänsteavtalet eller via abonnemangsöversikten i kontrollpanelen.
2.2 Fri support på abonnemang under abonnemangstiden ingår via e-post, chatt, ärendehanteringssystem och telefon. Ecuni kundtjänst nås per telefon 08-558 031 90 under kontorstid (vardagar 09.00-17.00).
2.3 Fri support är begränsad till vad som kan anses vara normal omfattning, vilket innefattar de delar av tjänsten som direkt kan påverkas av Ecuni, men ej direkta frågor rörande hur programmering eller dylikt skall anpassas för miljön, om det ej rör sig om en anpassning som är unik för just Ecuni.
2.4 Support begränsas i tid vad gäller privatabonnemang till maximalt 1 timme per år och abonnemang och för företagsabonnemang till maximalt 2 timmar per år och abonnemang. Vid behov av support utöver ovanstående åtagande debiteras gällande timtaxa med minimidebitering av en halv timme (aktuell timtaxa är 695:- exklusive moms).
2.5 För att underlätta för kunden önskar Ecuni i många fall ej sätta gränser för vissa tjänster, i dessa fall anges obegränsat som benämning. Ecuni definition av obegränsat är att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för vad mjuk- och hårdvara klarar. Ecuni förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt.
2.6 Då kund önskar flytta domän, hemsida eller annan tjänst från annat webbhotell eller annan leverantör till Ecuni hjälper Ecuni till med detta. Flytt kan dock aldrig garanteras och vid mer omfattande flyttar kan Ecuni debitera för arbetet efter överenskommelse med kunden. I fall där Ecuni misslyckas med att flytta domän är ansvaret för flytten kundens och Ecuni kan inte hållas ansvarigt för detta.
2.7 Kundservrar som ej avhämtats senast två (2) månader efter att avtalet upphört skickas till skrotning. Eventuella kostnader i samband med skrotningen debiteras kunden.

3. Avtalstid

3.1 Avtalet löper årsvis eller vid kampanjer även över längre perioder, beroende på vilken abonnemangsform som avtalats med abonnenten.

3.2 Abonnemanget kan sägas upp när som helst. Uppsägning medför inte rätt till återbetalning av erlagd avgift och undanröjer ej heller betalningsansvar för faktura som utsänts för ny avtalsperiod om uppsägning ej skett enligt § 3.5.

3.3 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka Ecuni eller dess underleverantör ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.

3.4 Vid uppsägning av års- eller flerårsabonnemang före avtalstidens utgång äger Ecuni rätt att debitera full avgift för den avtalade abonnemangsperioden, även då uppsägning sker omedelbart efter påbörjad abonnemangsperiod.

3.5 Abonnent är skyldig att senast 30 dagar före avtalad abonnemangsbindningstids slut meddela om han ej önskar fortsätta vara abonnent, dvs säga upp sitt abonnemang. Om kund ej meddelar Ecuni i tid påbörjas en ny avtalsperiod med samma längd och med motsvarande villkor som det ursprungliga avtalet. Uppsägning bör ske skriftligen per brev eller e-post. Uppsägning gäller inte förrän Ecuni bekräftat den per brev eller e-post.

3.6 Ecuni äger rätten att säga upp avtalet om abonnenten har brutit mot någon av punkterna i avtalet. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post. Uppsägning skall anses ha skett tre (3) vardagar efter brevet lämnats till postbehandling eller två (2) vardagar efter sändande av e-post. Vid allvarligt missbruk av konto kan uppsägning ske omedelbart och en skriftlig information sänds då samtidigt som uppsägning äger rum.

4. Betalning av avgifter för domännamn m.m.

4.1 Avgifter för webbabonnemang faktureras i förskott om ej annat överenskommits. Beställda tjänster aktiveras då Ecuni erhållit full betalning (observera att betalning via bankgiro tar 1-2 arbetsdagar och vid förlängning av abonnemang bör sådan betalning göras i god tid för att undvika avbrott i tjänsten).
4.2 Kund som underlåter att betala kommer att avstängas från sitt abonnemang, dock ej innan betalningspåminnelse sänts via e-post och visats i kontrollpanelen. Observera att utebliven betalning medför avbrott i tjänsten (som stängs av med automatik sista dagen under avtalsperioden).
4.3 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
4.4 Domäner som registreras av Ecuni för abonnents räkning registreras med sökanden som ägare. Domäner som registreras av Ecuni faktureras fortsättningsvis av Ecuni, med undantag av de domäner där domänregistraturens regelverk inte tillåter detta.
4.5 Kund som önskar flytta domän till annat webbhotell eller önskar hantera domänen helt själv av annan anledning äger rätt att göra så när helst så önskas. Avgift som vid ägarbyte tas ut av respektive domänregistratur, och andra kostnader som uppstår i samband med flytt eller ägarbyte, betalas av kunden. Avgift för domän hanteras av Ecuni fram tills domänen har bytt ägare eller flyttats.
4.6 Vid betalning efter förfallodag på faktura kan domännamn komma att löpa ut. Så snart betalning erlagts registreras eller förnyas domänen av Ecuni. I vissa fall tar då toppdomänregistraturen ut en förhöjd avgift och för att Ecuni skall kunna genomföra en förnyelse i dessa fall måste även denna förhöjda avgift erläggas. För att undvika dessa extra avgifter bör alltid betalning ske i tid. Kostnaden för dessa avgifter framgår i domännamnsprislistan. Alla domännamn som betalats efter förfallodatum riskerar att bli avregistrerade. Om så sker är Ecuni ej ansvarigt.

5. Överlåtelse av avtal och domän

5.1 Abonnenten får överlåta avtalet efter Ecuni medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen.
5.2 Abonnent som önskar överlåta domännamn som han inköpt genom Ecuni skall inlämna en överlåtelsehandling där denne och den nye domännamnsägaren gemensamt anger att de önskar avträda respektive tillträda som ägare för domännamnet i fråga. Kontakta Ecuni support för att få hjälp med att upprätta överlåtelsehandlingen.

6. Ecunis ansvar

6.1 Ecuni eller dess underleverantörer utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Ecuni eller underleverantörs servrar, se dock §§ 6.3 och 8.2. Av drifttekniska skäl förbehåller sig Ecuni rätten att, i samband med undersökning av fel, driftstörning eller för att säkerställa leverans av tjänst, undersöka och ta del av all information lagrad på Ecuni system som kan vara av betydelse för en framgångsrik undersökning. Ecuni är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser som ej står under Ecuni direkta kontroll.  Ecuni är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Ecuni eller dess underleverantörers eller samarbetspartners datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Skadeståndsansvar kan ej överstiga den av kunden erlagda avgiften för aktuell avtalsperiod.
6.2 Ecuni raderar aldrig kundens information. Vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia. Vid uppsägning av avtal raderas dock alla uppgifter på abonnentens konto två veckor (14 dagar) efter uppsägningen eller efter avtalsperiodens slut.
6.3 Ecuni hanterar all kundinformation så som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Ecuni garanterar att ingen information som finns på kunders filareor eller e-postkonton lämnas ut till obehörig eller görs tillgänglig för obehörig, se dock § 6.1, andra stycket. Ecuni kan genom beslut av behörig rättsvårdande myndighet åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot abonnent kan Ecuni komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till Ecuni om sådana uppgifter.
6.4 Ecuni garanterar en tillgänglighet för tjänster ingående i respektive abonnemang på minst 99% beräknat på månadsbasis.  Ordinarie planerad service sker normalt nattetid (23.00-06.00) och är inte grund för beräkning av tillgänglighet såvida denna servicetid inte överskrider totalt 10 timmar per månad. Akuta säkerhetsuppdateringar vilka kräver omedelbar åtgärd är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet. Brottsligt angrepp på Ecuni eller våra leverantörers system, resulterande i driftstörning, är ej heller grundande för beräkning av tillgänglighet.Överskrides garantitiden förlängs, som kompensation, pågående abonnemang med en månad utan kostnad. Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 95% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med två månader utan kostnad. Överskrides garantitiden så att tillgängligheten underskrider 90% äger kunden rätt att erhålla kompensation i form av förlängt abonnemang med tre månader. Begäran om kompensation enligt denna avtalspunkt skall ha inkommit till Ecuni senast två veckor (14 dagar) efter det att rätt till åberopande av avtalspunkten uppstått.

7. Kundens ansvar

7.1 Abonnenten förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot denna. Abonnenten skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.
7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos Ecuni eller dess underleverantör eller samarbetspartner.
7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korrespondens och spam med e-post etc. Spam anses vara missbruk av kontot och kan resultera i uppsägning.
7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller på annat sätt gör tillgängliga via sitt abonnemang hos Ecuni.
7.5 Abonnenten får inte sälja, hyra ut eller ge bort plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutrymme utan tillstånd från Ecuni.  Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under någon av Ecuni domäner. Det samma gäller övriga tjänster, inklusive e-postadresser, som tillhandahålls genom avtal med Ecuni. Med egna abonnenter avses alla som inte utgör medarbetare i företag, familj eller liknande. Ecuni har återförsäljarkonton som lämpar sig väl för detta ändamål och dessa kräver inget särskilt tillstånd för vidareförsäljning.

8. Användarpolicy

8.1 Ecuni månar om sitt goda rykte och tar därmed avstånd från all oseriös användning av Internet. Ecuni förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.
8.2 Ecuni har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme om misstanke finns att kund bryter mot abonnemangsavtalet. Bryter en användare mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande, utan rätt till återbetalning av till Ecuni inbetalda avgifter.
8.3 Webbabonnemang innebär att abonnenten ges möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via http- eller ftp-teknik.
8.4 Ecuni skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webbsidorna publiceras (undantag kan göras och vid återförsäljaravtal skall direktavtal finnas mellan återförsäljaren och slutkunden). Det skall av webbsidor som publiceras klart framgå vilken individ eller vilken firma eller organisation som ansvarar för sidornas publicering.
8.5 Kunden kan delegera drift av webbutformning, uppdatering och annat arbete på abonnemanget till annan person eller organisation. Detta begränsar inte kundens ansvar.

9. Avtalstid

9.1 Enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger ångerfrist på 14 dagar. Uppdrag att registrera en domän, eller att aktivera ett webbhotell, är att betrakta som utförande av tjänst. Fullgörande påbörjas inom den i rubricerad lag angivna ångerfristen (14 dagar), vilket uppdragslämnaren, abonnenten, samtycker till i samband med beställning av domän och webbhotellstjänst. Konsekvensen av samtycket blir att ångerrätt inte föreligger, se rubricerad lag § 14 p. 1.

10. Integritets- och dataskyddspolicy (GDPR)

10.1 Som en integrerad del i alla avtal gäller Ecuni Integritets- och dataskyddspolicy. I den framgår hur Ecuni hanterar personuppgifter och kundens rättigheter som följd av svensk lag och GDPR.
10.2 Kunden ansvarar för personuppgifter som denne hanterar genom användande av resurser som tillhandahålls av Ecuni. Då ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs finns ett sådant tillgängligt som en integrerad del av detta avtal och kunden förbinder sig att godta utformningen av detta. För det fall ett särskilt anpassat personuppgiftsavtal krävs skall kunden kontakta Ecuni för att gemensamt med Ecuni ta fram ett sådant och i de fall en kostnad uppstår för upprättande av sådant skall kostnaden betalas av kunden.

11. Force majeure

11.1 Ecuni skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Ecuni skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Ecuni inte heller kunnat undvika eller övervinna.

12. Tvist

12.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt, företrädesvis i Stockholms tingsrätt.

Facebook